Phục hồi dữ liệu

Làm cách nào để Ngừng tải lên các bản cập nhật cho các thiết bị khác trên Windows 11 10?