Blog

[Đã trả lời] Twitter hỗ trợ định dạng video nào? MP4 hay MOV?