Kiến Thức Cơ Bản

Ảnh chụp nhanh là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Loại của nó là gì?