Mẹo Sao Lưu

Làm thế nào bạn có thể sửa lỗi đã cố gắng chuyển từ màn hình xanh chết chóc của DPC? [Mẹo MiniTool]